تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

برنامه آزمون عملی95

 

 

ایام هفته

تاریخ

ساعت

رشته

تعداد

جنسیت

نام آموزشگاه

محل برگزاری آزمون

سه شنبه

31/01/95

9-8

Icdl درجه 1

8

خانم

تدبیر

مرکز سنجش خیابان ترمینال جنب مرکز شماره یک

Icdl درجه 2

11

فتوشاپ

8

13-12

Icdl درجه 1

11

آقا

تدبیر

Icdl درجه 2

6

چهار شنبه

01/02/95

10-8

حسابداری مقدماتی

9

خانم وآقا

تدبیر

حسابداری تکمیلی

6

 

در صورتیکه آمار فوق دارای نواقصی می باشد حداکثر تا تاریخ شنبه 28/01/95 تا ساعت 9صبح توسط آموزشگاهها به مرکز سنجش اعلام شود.

1-حضور کار آموزان 30 دقیقه قبل از آزمون در مرکز الزامی می باشد.

2-تمامی کارآموزان به ارائه کارت ورود به جلسه به همراه یکی از مدارک معتبر ( شناسنامه کارت ملیگواهینامهپاسپورت ) میباشندوازافرادفاقدمدارکمذکورآزمونبعملنخواهدآمد.