تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

دپارتمان بیمه و بازاریابی

 

 

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت برگزاریروزهای برگزاریرزومه استادجزئیات دورهرزرو / ثبت نام
1 کارگاه جامع روش های اجرایی فروش بیمه های عمر - - - - رزومه جزئیات ثبت نام
1 دوره آموزشی جامع ورود به حرفه بیمه گری - - - - رزومه جزئیات ثبت نام
2 کارگاه بیمه های مهندسی (مقدماتی) - - - - رزومه جزئیات ثبت نام
3 کارگاه بیمه های مهندسی (پیشرفته) - - - - رزومه جزئیات ثبت نام
4 کارگاه آموزشی قوانین مالیات کاربردی در بیمه - - - - رزومه جزئیات ثبت نام
5 کارگاه آموزش بیمه های باربری - - - - رزومه جزئیات ثبت نام
6 دوره جامع بیمه های آتش سوزی - - - - رزومه جزئیات ثبت نام
7 دوره جامع متصدی دفاتر بیمه - - - - رزومه جزئیات ثبت نام
8 دوره جامع بیمه های اتومبیل(ثالث و بدنه) - - - - رزومه جزئیات ثبت نام
9 کارگاه آموزش بیمه های شناورهای دریایی(تئوری و عملی) - - - - رزومه جزئیات ثبت نام
10 کارگاه آموزش بازدید اولیه و تفکیک ریسک و گزارش نویسی در بیمه های آتش سوزی - - - - رزومه جزئیات ثبت نام