تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

دپارتمان حقوق

دپارتمان حقوق

دپارتمان حقوق

دپارتمان حقوق

دپارتمان حقوق

 

 

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت برگزاریروزهای برگزاریرزومه استادجزئیات دورهرزرو / ثبت نام
1 فنون مذاکره و مدیریت جلسات 7اسفند 9اسفند 8 الی 15 شنبه تا دوشنبه رزومه جزئیات ثبت نام
2 دوره جامع بیمه های مسئولیت 9اسفند 10اسفند 17 الی 21 دوشنبه تا سه شنبه رزومه جزئیات ثبت نام
3 کارگاه جامع مالیات 11/06 11/08 17 الی 21 چهارشنبه تا جمعه رزومه جزئیات ثبت نام
4 بازاریابی و فروش آسان بیمه عمر 11/11 11/11 8 الی 13 دوشنبه رزومه جزئیات ثبت نام
5 قوانین صدور چک 10/09 10/09 10 الی 14 پنجشنبه (ا روز) رزومه جزئیات ثبت نام
6 رایانه کار مالی با نرم افزار هلو 11/27 12/23 17 الی21 دوشنبه و چهارشنبه رزومه جزئیات ثبت نام
7 Primavera6کنترل پروژه 10/11 12/18 19 الی 21 شنبه و دوشنبه رزومه جزئیات ثبت نام
8 بسته آموزشی حسابداری 11/20 12/25 17 الی 19 چهارشنبه و جمعه رزومه جزئیات ثبت نام
9 رایانه کار مالی بانرم افزارسپند 11/25 01/31 17 الی 19 دوشنبه وجمعه رزومه جزئیات ثبت نام
10 ICDL مقدماتی 10/27 12/25 17 الی 19 شنبه و دوشنبه رزومه جزئیات ثبت نام
11 ICDL پیشرفته 10/27 01/31 19 الی 21 زوج رزومه جزئیات ثبت نام
12 فتوشاپ 10/26 12/22 19 الی 21 یکشنبه و سه شنبه رزومه جزئیات ثبت نام
13 بسته آموزشی طراحی و گرافیک 10/28 12/25 17 الی 19 فرد رزومه جزئیات ثبت نام
14 OneNote2016 11/08 11/08 17 الی20 پنجشنبه رزومه جزئیات ثبت نام
15 ترخیص کار گمرکات 11/05 12/28 19 الی 21 زوج رزومه جزئیات ثبت نام