تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

دپارتمان فناوری اطلاعات

تقویم آموزشی ترم بهار مجتمع آموزشی تدبیر سال 96

 

------------------------------------------------------ ..................................................................
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت برگزاریروزهای برگزاریرزومه استادجزئیات دورهرزرو / ثبت نام
1 ICDL مقدماتی 96/08/03 96/09/08 17 الی 19 زوج رزومه جزئیات ثبت نام
2 ICDL پیشرفته 96/07/13 96/09/19 17 الی 19 فرد رزومه جزئیات ثبت نام
3 بسته آموزشی طراحی و گرافیک 96/08/06 96/09/11 19 الی 21 زوج رزومه جزئیات ثبت نام
1 ICDL مقدماتی 96/10/08 96/11/17 17 الی 19 زوج رزومه جزئیات ثبت نام
2 ICDL پیشرفته 96/09/20 96/11/24 19 الی 21 زوج رزومه جزئیات ثبت نام
1 Excel کاربردی و پیشرفته 96/07/24 96/09/06 18 الی 21 دوشنبه و چهارشنبه رزومه جزئیات ثبت نام