تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

دپارتمان مالی و حسابداری

توضیحات دپارتمان مالی و حسابداری

 

.

.

.

.

.

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت برگزاریروزهای برگزاریرزومه استادجزئیات دورهرزرو / ثبت نام
1 بسته آموزش حسابداری 18 مهر 30 آذر 18 الی 19:30 فرد رزومه جزئیات ثبت نام
1 حسابداری ورود به بازار کار 14 آبان 21 آذر 19:30 الی 21 فرد رزومه جزئیات ثبت نام