تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

آموزش خصوصی
 1. لطفا در پر کردن فرم اطلاعات خویش دقت نمایید تا گواهینامه شما بدون اشکال صادر گردد. سپاس
 2. کدملی ( 10رقمی) :(*)
  ورودی نامعتبر
 3. نام:(*)
  ورودی نامعتبر
 4. نام خانوادگی:(*)
  ورودی نامعتبر
 5. نام پدر:(*)
  ورودی نامعتبر
 6. شماره شناسنامه:(*)
  ورودی نامعتبر
 7. محل تولد:(*)
  ورودی نامعتبر است
 8. محل صدور:(*)
  ورودی نامعتبر است
 9. تاریخ تولد
  ورودی نامعتبر است
 10. تلفن همراه:(*)
  ورودی نامعتبر
 11. آخرین مدرک تحصیلی:(*)
  ورودی نامعتبر است
 12. رشته تحصیلی:(*)
  ورودی نامعتبر است
 13. دپارتمان:(*)
  ورودی نامعتبر
 14. انتخاب دوره مورد نظر:(*)
  ورودی نامعتبر
 15. نام دوره انتخابی:
  ورودی نامعتبر
 16. زمانهای مورد نظر جهت آموزش:
  ورودی نامعتبر است
  لطفا روز و زمان مورد نظر خود جهت هماهنگی با استاد را درج نمایید.
 17. مبلغ هرجلسه به ازای هر نفر : 500.000 ريال <> هر 5 جلسه 1 جلسه رایگان
 18. تعداد جلسه(*)
  ورودی نامعتبر است
 19. درگاه پرداخت: