تـبادل دانش بـا یـافته های روز

logo

صدور گواهی داخلی
 1. تنها افرادی که دوره ی آموزشی خود را گذرانده اند می توانند گواهینامه داخلی دریافت نمایند . این گواهی دارای کد استاندارد نبوده و فقط صرف تایید حضور شما در دوره ی آموزشی می باشد. لطفا در پر کردن فرم اطلاعات خویش دقت نمایید تا گواهینامه شما بدون اشکال صادر گردد. سپاس 2. کدملی ( 10رقمی) :(*)
  ورودی نامعتبر
 3. نام:(*)
  ورودی نامعتبر
 4. نام خانوادگی:(*)
  ورودی نامعتبر
 5. نام پدر:(*)
  ورودی نامعتبر
 6. تلفن همراه:(*)
  ورودی نامعتبر
 7. دپارتمان:(*)
  ورودی نامعتبر
 8. انتخاب دوره مورد نظر:(*)
  ورودی نامعتبر
 9. پیشنهاد مهارت
  ورودی نامعتبر
  چنانچه دوره خاصی موردنظر است، اعلام بفرمائید
 10. تاریخ شروع دوره:
  ورودی نامعتبر است
 11. تاریخ پایان دوره:
  ورودی نامعتبر است
 12. هزینه صدور گواهی داخلی
  100000 ريال
 13. درگاه پرداخت: