شماره حساب: 2356016567

و شماره شبای: IR450180000000002356016567

وشماره کارت: 5021-0300-8310–5859

بنام آذین علیدوستی بانک تجارت