×

شماره حساب های مجتمع آموزشی تدبیر

شماره حساب: 2356016567   بانک تجارت – شعبه گاز – به نام آذین علیدوستی

و شماره شبا: IR450180000000002356016567

وشماره کارت: 5021-0300-8310–5859

بنام آذین علیدوستی بانک تجارت