×

دوره مدیریت کنترل پروژه MSP

 

به همراه داشتن لپ تاپ الزامی است.