×

آزمون استخدامی 1400

آزمون استخدامی 1400

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • برای مثال: برق قدرت
  • تمامی کد رشته های خود را ثبت نمایید. بین یک تا سه کد رشته برای هر فرد مجاز بوده است.
  • نکات مهمی که مشاورین باید از آنها مطلع باشند...