×

ثبت درخواست با موفقیت انجام شد

مجتمع آموزشی تدبیر
فرهیخته گرامی {نام:67} {نام خانوادگی:68}، ضمن سپاس ، ثبت نام شما با موفقیت انجام گردید.

وضعیت پرداخت: {payment_status}

 

tadbirinst