×

نظرسنجی ارزیابی دوره ها

ارزیابی دوره ها

نظرسنجی و ارزیابی دوره های برگزار شده توسط مجتمع آموزشی تدبیر
  • اختیاری
  • اختیاری
  • اختیاری
  • اختیاری
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .