×

دوره EXCEL اکسل پیشرفته

 

مباحث دوره آموزشی اکسل پیشرفته

 • :Draw Tableرسم جدول و تنظیمات پیشرفته آن
 • Advanced Filter: فیلتر نمودن داده ها بصورت پیشرفته(با شروط متفاوت)

 • :Conditional Formatting قالب بندی شرطی و تمایز داده های خاص از سایرداده ها

 • :Data Validation اعتبار سنجی داده ها (ورود داده ها با شرایط معین شده )

 • :Consolidate فشرده سازی داده ها و اجماع آنها

 • :Text To Columnتفکیک و یا ترکیب داده ها

 • :Subtotal محاسبات داده های تکراری و طولانی

 • :Pivot Tableگزارش گیری جداول متقاطع

 • :Protect Sheetمحافظت از سلولها جهت کاربران مختلف

 • :Group – Ungroup گروه بندی داده های مشابه

 • :Name Managerمدیریت نام گذاری سلولها و صفحات کاری

 • Remove Duplicate: حذف اتوماتیک داده های تکراری

 • اتصال فایلها و کاربرگهای اکسل بهم دیگر

 • توابع و محاسبات داده ( Function )

 • VLOOKUP , Hlookup , Lookup

 • Subtotal ,Offset ,Match Index , indirect ,

 • Row , Rows , Column , Columns, Dcount, CountIf

 • SumIf , Dsum , Sumifs , Ifتو در تو Countifs ,

 • Concatenate ,Left , Right, Averag , today,Now ,Odd ,Sqrt , Exact , Power , Trim , Small , Large , Today , Even

 • , Is Blank , توابع زمان و تاریخ (year,month,day,date,

 • تحلیل داده و فرمولهای حاصله با تغییر مقادیر داده های جدول

 • Scenario Manager , Goal Seek , Data Table

 • Chart , نمودار (رادار- ستونی – مقایسه ای – خطی و…)

 • دریافت و مدیریت داده از وب سایتها- From Web

 • Macro در حد ساده

 • گواهینامه بین المللی 2016

 

 • فراگیرانی که به هر دلیل در ثبت نام قطعی دوره یقین حاصل ننمایند، می توانند با استفاده از گزینه رزرو دوره، با پرداخت اولیه ی جزئی نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تمایل به ادامه دوره در جلسه اول، مبلغ پرداخت شده به ایشان عودت داده خواهد شد.
 • جهت اطلاع از سایر دوره ها و نام نویسی به بخش پیش ثبت نام مراجعه شود.(لینک پیش ثبت نام دوره ها)
  توجه : انجام پیش ثبت نام ، بدون دریافت وجه است.